Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie Narodowego Centrum Nauki w dniu 04 kwietnia 2019 r.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą

 • Dla wnioskodawców, którzy są zainteresowani realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki
 • Szkolenie prowadzone przez Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
 • Termin nadsyłania zgłoszeń: do 22.03.2019 r.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń
 • Ilość miejsc ograniczona

Data szkolenia: 04.04.2019 r. godz. 9.00

Miejsce szkolenia:
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
Sala Rady Wydziału 238
Wydział Rolniczo –Ekonomiczny UR

Tematyka szkolenia:

 • Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów badawczych NCN
 • Proces oceny projektów
 • Zmiany w projektach
 • Raportowanie projektów

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zamieszczonym w formularzu rejestracyjnym w celu uczestnictwa w szkoleniu Narodowego Centrum Nauki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie Ogólne o ochronie danych”) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

 

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków.
 2. Uniwersytet Rolniczy powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rejestracji na szkolenie Narodowego Centrum Nauki, uczestnictwa w szkoleniu, dostarczenia materiałów po szkoleniowych oraz udokumentowania szkolenia na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia ogólnego.);
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawiadomienia o miejscu i terminie szkolenia i udziału w szkoleniu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w szkoleniu.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. Przenoszenia danych,
  3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania
  – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, posiada Pani/Pan wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków lub wycofać osobiście stawiając się w, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości udziału w szkoleniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres jednego roku w celu udokumentowania szkolenia
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Formularz zgłoszeniowy


 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK