Realizacja projektu


ZASADY PRZYGOTOWYWANIA WNIOSKÓW I UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

Podstawą procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych zatwierdzoną przez Radę Narodowego Centrum Nauki jest podział na 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach:

 • HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce
 • ST – Nauki Ścisłe i Techniczne
 • NZ – Nauki o Życiu


https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn

Dofinansowanie projektów badawczych przez Narodowe Centrum Nauki odbywa się w drodze konkursów.

Terminy składania wniosków:

 • 15 marca,
 • 15 czerwca,
 • 15 września,
 • 15 grudnia każdego roku,
 • od maja do grudnia 2017 – konkurs MINIATURA – nabór ciągły.


Szczegółowy harmonogram konkursów znajduje się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Typy konkursów: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy


§ 1
WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Narodowego Centrum Nauki odbywa się zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi poszczególnych konkursów w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania). Narodowe Centrum Nauki od konkursów ogłoszonych w dniu 15. grudnia 2016 r. wymaga jedynie formy elektronicznej składania wniosków o dofinansowanie projektów.

 1. Wersja elektroniczna wniosku do Narodowego Centrum Nauki – Konkurs MINIATURA 1:
  1. Kierownik Projektu przygotowuje Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy państwa.
   Po podpisaniu Oświadczenia przez Kwestora i Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Kierownik Projektu załącza je do wniosku w systemie OSF w postaci zeskanowanego pliku .pdf . Papierowa wersja zostaje w BNiWZ.
  2. Kierownik Projektu przekazuje do BNiWZ (mailowo bądź na pendrive) Elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu w postaci pliku .pdf do podpisu podpisem kwalifikowanym przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
  3. Podpisany wniosek w standardzie PAdES przekazywany jest przez BNiWZ Kierownikowi Projektu (mailowo lub na pendrive) w celu przesłania do Narodowego Centrum Nauki w systemie OSF.


 2. Wersja elektroniczna wniosku do Narodowego Centrum Nauki – Pozostałe Konkursy:
  1. Kierownik Projektu przygotowuje Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej.
   Po podpisaniu Oświadczenia przez Kwestora i Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Kierownik Projektu załącza je do wniosku w systemie OSF w postaci zeskanowanego pliku .pdf . Papierowa wersja zostaje w BNiWZ.
  2. Kierownik Projektu przekazuje do BNiWZ (mailowo bądź na pendrive) Potwierdzenie Złożenia Wniosku w Konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji projektu badawczego w postaci pliku .pdf do podpisu przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
  3. Skan podpisanego Potwierdzenie przekazywany jest Kierownikowi Projektu (mailowo lub na pendrive) w celu przesłania do Narodowego Centrum Nauki w systemie OSF. Wersja papierowa pozostaje w BNiWZ.


 3. Równocześnie z wersją elektroniczną Kierownik Projektu przygotowuje Wersję papierową. W BNiWZ należy złożyć:
  1. Wniosek o dofinansowanie projektu podpisany przez Kierownika Projektu, Kierownika Katedry/Zakładu, Dziekana Wydziału oraz Kwestora do podpisu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
   Jednocześnie kosztorys wniosku o dofinansowanie projektu powinien uzyskać akceptację Kierownika Działu Limitów i Dekretacji (Kwestura).
  2. Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy państwa (publicznej) ( Pkt.I.1.)
  3. Potwierdzenie Złożenia Wniosku w Konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji projektu badawczego (Pkt. II.5) – nie dotyczy Konkursu MINIATURA 1.
  4. Formularz rejestracji projektu zaakceptowany przez Kierownika Katedry/Zakładu oraz Dziekana. - Zarządzenie Rektora nr 17/2015 z dnia 9 kwietnia 2015r., Załącznik nr 3: http://akty.urk.edu.pl/zasoby/23/zr_17_z4_2015.pdf
  5. Jeżeli dotyczy Formularz rejestracji umowy konsorcjumzaakceptowany przez Kierownika Katedry/Zakładu oraz Dziekana – Zarządzenie Rektora nr 17/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r Kierownik projektu zobowiązany jest wypełnić Załącznik nr 5 - http://akty.urk.edu.pl/zasoby/23/zr_17_z6_2015.pdf

   W umowie konsorcjum powinny znalaleźć się zapisy określające:
   • strony umowy ze wskazaniem lidera,
   • przedmiot umowy,
   • czas trwania umowy obejmujący okres realizacji projektu badawczego,
   • upoważnienie dla osoby reprezentującej lidera do występowania w imieniu całego podmiotu złożonego w postępowaniu o przyznanie środków finansowych i realizację projektu badawczego,
   • zobowiązanie lidera do przekazywania pozostałym stronom umowy informacji otrzymanych z NCN,
   • podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wszystkich podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego.


§ 2
UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

 1. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu projektu z NCN, Kierownik Projektu generuje Umowę w systemie OSF (4 egz.) i podpisaną przynosi do BNiWZ,
 2. BNiWZ przekazuje Umowę o dofinansowanie projektu do:
  • akceptacji Radcy Prawnego,
  • rejestracji w Dziale Zamówień Publicznych
  • podpisu Kwestora UR oraz Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
  a następnie wysyła wszystkie egzemplarze do NCN.
 3. Jednocześnie Kierownik Projektu przesyła Umowę do NCN w systemie OSF.
 4. Otrzymaną zwrotnie Umowę, podpisaną przez Dyrektora NCN, BNiWZ przekazuje do:
  • Kierownika Projektu,
  • Działu Zamówień Publicznych UR (egzemplarz z podpisem Radcy Prawnego).
  Kopia Umowy zostaje w BNiWZ oraz u Kierownika Działu Limitów i Dekretacji (Kwestura).

§ 3
PROMESA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU – dot. doktorantów oraz osób fizycznych nie zatrudnionych w UR

 1. W przypadku braku zatrudnienia w UR doktoranci, osoby fizyczne otrzymują Promesę na dofinansowanie projektu.
 2. Kierownik Projektu przygotowuje:
  • Oświadczenie potwierdzające zgodę na realizację projektu w Uczelni podpisane przez Kwestora i Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (2 egz.).
   Jeden egzemplarz BNiWZ przesyła do NCN, drugi dodatkowo podpisany przez Kierownika Katedry/Zakładu oraz Dziekana zostaje w BNiWZ.
 3. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu projektu z NCN, Kierownik Projektu:
  • generuje Umowę o dofinansowanie projektu w systemie OSF (4 egz.),
  • jednocześnie przygotowuje Umowę cywilnoprawną* (umowa o dzieło, umowa zlecenie etc. - finansowanie zatrudnienia z projektu) zgodnie z aktualnie obowiązującymi wzorami - Biuro Prawne UR http://ur.krakow.pl/index/site/2123 (3 egz.),
  • Umowa cywilnoprawna Kierownika Projektu wymaga:
   • akceptacji Radcy Prawnego,
   • rejestracji w Dziale Zamówień Publicznych,
   • podpisu Kwestora UR oraz Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
 4. Po jednym egzemplarzu Umowy cywilnoprawnej otrzymują:
  • NCN wraz z Umową o dofinansowanie projektu,
  • Dział Zamówień Publicznych UR (egz. z podpisem Radcy Prawnego)
  • Kierownik Projektu.
  Kopia Umowy cywilnoprawnej zostaje w BNiWZ oraz u Kierownika Działu Limitów i Dekretacji (Kwestura).

* Umowa cywilnoprawna musi zawierać Nr Zamówienia Publicznego uzyskany na podstawie złożonego Wniosku o udzielenie zamówienia publicznego http://www.dzp.ur.krakow.pl/

§ 4
ZMIANY W PROJEKCIE:

 1. Zmiany w projekcie mogą być dokonywane zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu:
  • Za zgodą Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - pismo w sprawie zmian w projekcie Kierownik Projektu przedstawia do akceptacji Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
  • W drodze Aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu - Kierownik Projektu przygotowuje 4 egzemplarze Aneksu do umowy wraz z pismem do Dyrektora NCN i przekazuje do BNiWZ.
 2. BNiWZ przekazuje Aneks do umowy o dofinansowanie projektu:
  • do akceptacji Radcy Prawnego,
  • rejestracji w Dziale Zamówień Publicznych,
  • podpisu Kwestora UR oraz Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
 3. Po uzyskaniu wszystkich podpisów BNiWZ przesyła do NCN 4 egz. Aneksu.
 4. Otrzymany zwrotnie Aneks, podpisany przez Dyrektora NCN, BNiWZ przekazuje do:
  • Kierownika Projektu,
  • Działu Zamówień Publicznych UR (egz. z podpisem Radcy Prawnego).
  Kopia Aneksu zostaje w BNiWZ oraz u Kierownika Działu Limitów i Dekretacji (Kwestura).

§ 5
RAPORTOWANIE

 1. Raportowanie odbywa się zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu ew. Aneksu:
  • Raporty Roczne (do dnia 31 marca każdego roku),
  • Cząstkowe (do 30 dni po upływie 30 miesięcy realizacji projektu),
  • Końcowe (do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie lub w aneksie do umowy).
  https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/raportowanie-projektow-z-ncn

Zasady realizacji grantów i badań zamawianych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 


Do pobrania:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK