Realizacja projektu NCN - PRZEWODNIK

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA WNIOSKÓW I UMÓW O FINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

Podstawą procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych zatwierdzoną przez Radę Narodowego Centrum Nauki jest podział na 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach:

 • HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce
 • ST – Nauki Ścisłe i Techniczne
 • NZ – Nauki o Życiu.


https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn

Finansowanie projektów badawczych przez Narodowe Centrum Nauki odbywa się w drodze konkursów. 

Typy konkursów https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH KONKURSÓW 

Szczegółowy harmonogram konkursów znajduje się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram


§ 1
WNIOSKI O FINANSOWANIE PROJEKTU

Przygotowywanie i składanie wniosków o finansowanie projektów ze środków Narodowego Centrum Nauki odbywa się zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi poszczególnych konkursów w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania). Narodowe Centrum Nauki od konkursów ogłoszonych w dniu 15  grudnia 2016 r. wymaga jedynie formy elektronicznej składania wniosków o finansowanie projektów.

W dokumentacji związanej z realizacją projektów Uniwersytet Rolniczy reprezentowany jest przez prof. dr hab. inż. Floriana Gambusia – Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą przy finansowej kontrasygnacie Kwestora UR mgr Macieja Oleksiaka lub zastępcy Kwestora UR mgr Teresy Nizińskiej.

 

 1. Wersja elektroniczna wniosku do Narodowego Centrum Nauki – KONKURS MINIATURA:
  1. Kierownik Projektu generuje z systemu OSF Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy państwa (należy zaznaczyć 3 razy TAK), które przesyła w formie elektronicznej do BNiWZ. Po podpisaniu Oświadczenia przez Kwestora i Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Kierownik Projektu załącza je do wniosku w systemie OSF w postaci zeskanowanego pliku pdf. Papierowa wersja oświadczenia pozostaje w BNiWZ.
  2. Kierownik Projektu przekazuje do BNiWZ (mailowo bądź na pendrive) elektroniczną wersję wniosku o finansowanie projektu w postaci pliku pdf do podpisu podpisem kwalifikowanym przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
  3. Podpisany wniosek w standardzie PAdES przekazywany jest przez BNiWZ Kierownikowi Projektu (mailowo lub na pendrive) w celu przesłania do Narodowego Centrum Nauki w systemie OSF.


 2. Wersja elektroniczna wniosku do Narodowego Centrum Nauki – POZOSTAŁE KONKURSY:
  1. Kierownik Projektu wypełnia wniosek w systemie OSF, poniżej wyjaśnienia dotyczące pomocy publicznej

   https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/pomoc-publiczna

  2. Kierownik Projektu generuje i przekazuje do BNiWZ (mailowo bądź na pendrive) potwierdzenie złożenia wniosku w Konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji projektu badawczego w postaci pliku pdf do podpisu przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

  3. Skan podpisanego Potwierdzenia przekazywany jest Kierownikowi Projektu (mailowo lub na pendrive) w celu przesłania do Narodowego Centrum Nauki w systemie OSF. Wersja papierowa pozostaje w BNiWZ. 3. Wersja papierowa wniosku.           

Równocześnie z wersją elektroniczną Kierownik Projektu przygotowuje wersję papierową wniosku. W BNiWZ należy złożyć: 

 1. Wniosek o finansowanie projektu podpisany przez Kierownika Projektu, Kierownika Katedry/Zakładu oraz Dziekana Wydziału do podpisu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Jednocześnie kosztorys wniosku o finansowanie projektu powinien uzyskać akceptację Kierownika Działu Limitów i Dekretacji (Kwestura).
 2. Potwierdzenie Złożenia Wniosku w Konkursie NCN przez Kierownika Projektu – nie dotyczy konkursu MINIATURA.
 3. Formularz rejestracji projektu zaakceptowany przez Kierownika Katedry/Zakładu oraz Dziekana. - Zarządzenie Rektora nr 17/2015 z dnia 9 kwietnia 2015r., Załącznik nr 3: http://akty.urk.edu.pl/zasoby/23/zr_17_z4_2015.pdf
 4. Jeżeli dotyczy Formularz rejestracji umowy konsorcjum zaakceptowany przez Kierownika Katedry/Zakładu oraz Dziekana – Zarządzenie Rektora nr 17/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r Kierownik projektu zobowiązany jest wypełnić Załącznik nr 5 - http://akty.urk.edu.pl/zasoby/23/zr_17_z6_2015.pdf


W umowie konsorcjum powinny znaleźć się zapisy określające:

 • strony umowy ze wskazaniem lidera,
 • przedmiot umowy,
 • czas trwania umowy obejmujący okres realizacji projektu badawczego,
 • upoważnienie dla osoby reprezentującej lidera do występowania w imieniu całego podmiotu złożonego w postępowaniu o przyznanie środków finansowych i realizację projektu badawczego,
 • zobowiązanie lidera do przekazywania pozostałym stronom umowy informacji otrzymanych z NCN,
 • podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wszystkich podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego.

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/umowa-konsorcjum

Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego.

 

§ 2
UMOWA O FINANSOWANIE PROJEKTU

 • Po otrzymaniu decyzji o finansowaniu projektu z NCN, Kierownik Projektu generuje Umowę w systemie OSF (1egz.) i przedkłada w BNiWZ
 • BNiWZ przekazuje Umowę o finansowanie projektu do:
   • akceptacji Radcy Prawnego,
   • rejestracji w Dziale Zamówień Publicznych
 • Równocześnie Kierownik Projektu przesyła do BNiWZ wersję elektroniczną umowy w postaci pliku pdf (mailowo bądź na pendrive) podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES, celem uzyskania podpisu Kwestora UR oraz Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

  Umowa zawierająca podpisy Kierownika Projektu, Kwestora i Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą zostaje przesłana przez BNiWZ w formie elektronicznej na adres elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum.

  Otrzymaną zwrotnie Umowę, podpisaną podpisem kwalifikowanym przez Dyrektora NCN, BNiWZ przekazuje do:

 • Kierownika Projektu

 • Działu Zamówień Publicznych UR

 • Oryginał papierowej wersji Umowy (z podpisem Radcy Prawnego) zostaje przekazany do Działy Zamówień Publicznych, kopia natomiast pozostaje w BNiWZ.

§ 3
PROMESA NA FINANSOWANIE PROJEKTU

dot. doktorantów oraz osób fizycznych niezatrudnionych w UR

 1. W przypadku braku zatrudnienia w UR doktoranci, osoby fizyczne otrzymują Promesę na finansowanie projektu.
 2. Po otrzymaniu decyzji o finansowaniu projektu z NCN, Kierownik Projektu:
  • generuje Umowę o finansowanie projektu w systemie OSF (1 egz.),
  • jednocześnie przygotowuje Umowę cywilnoprawną* (umowa o dzieło, umowa zlecenie etc. - finansowanie zatrudnienia z projektu) zgodnie z aktualnie obowiązującymi wzorami - Biuro Prawne UR https://urk.edu.pl/index/site/3886 (3 egz.),
  • Umowa cywilnoprawna Kierownika Projektu wymaga:
   • akceptacji Radcy Prawnego,
   • rejestracji w Dziale Zamówień Publicznych,
   • podpisu Kwestora UR oraz Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
 3. Po jednym egzemplarzu Umowy cywilnoprawnej otrzymują:
  • NCN wraz z Umową o finansowanie projektu,
  • Dział Zamówień Publicznych UR (egz. z podpisem Radcy Prawnego)
  • Kierownik Projektu.
  Kopia Umowy cywilnoprawnej zostaje w BNiWZ oraz u Kierownika Działu Limitów i Dekretacji (Kwestura).

* Umowa cywilnoprawna musi zawierać Nr Zamówienia Publicznego uzyskany na podstawie złożonego Wniosku o udzielenie zamówienia publicznego http://www.dzp.ur.krakow.pl/

§ 4
ZMIANY W PROJEKCIE

 1. Wszelkie zmiany dokonywane w warunkach realizacji projektu muszą być merytorycznie uzasadnione tj. muszą mieć bezpośredni związek z tematyką realizowanego projektu, jak również muszą być niezbędne do realizacji założonych celów projektu.
 2. Zmiany nie mogą zagrażać prawidłowemu i pełnemu wykonaniu zaplanowanych w projekcie zadań, ani być sprzeczne z zasadą gospodarności.
 3. Kierownik projektu i Jednostka zobowiązani są do poinformowania NCN o wszystkich wprowadzonych zmianach w raporcie rocznym obejmującym rok dokonania danej zmiany oraz w raporcie końcowym. Kierownik projektu odpowiedzialny jest za wprowadzenie informacji o zmianach do formularza raportu.
 4. Kierownik projektu jest zobowiązany do bieżącego informowania pracownika BNiWZ o wszelkich wprowadzonych przez siebie zmianach. Wnioski o dokonanie zmian za zgodą Kierownika Jednostki lub Dyrektora NCN wymagają uzyskania akceptacji Kierownika Jednostki UR odpowiedzialnej za realizację projektu.
 5. Wszelkie wprowadzane zmiany muszą pozostawać w zgodzie z postanowieniami umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego lub działania naukowego.

o    Za zgodą Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - pismo w sprawie zmian w projekcie Kierownik Projektu przedstawia do akceptacji Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,

o    W drodze Aneksu do Umowy o finansowanie projektu - Kierownik Projektu przygotowuje 4 egzemplarze Aneksu do umowy wraz z pismem do Dyrektora NCN i przekazuje do BNiWZ.

 1. BNiWZ przekazuje Aneks do umowy o finansowanie projektu:

o    do akceptacji Radcy Prawnego,

o    rejestracji w Dziale Zamówień Publicznych,

o    podpisu Kwestora UR oraz Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,

 1. Po uzyskaniu wszystkich podpisów BNiWZ przesyła do NCN 4 egz. Aneksu.
 2. Otrzymany zwrotnie Aneks, podpisany przez Dyrektora NCN, BNiWZ przekazuje do:
  • Kierownika Projektu,
  • Działu Zamówień Publicznych UR (egz. z podpisem Radcy Prawnego).

 

Kopia Aneksu zostaje w BNiWZ oraz u Kierownika Działu Limitów i Dekretacji (Kwestura).

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora NCN wyrażonym w piśmie z dnia 6 lutego 2018 r. zasadność dokonanych zmian oceniona zostanie przez NCN podczas rozliczenia końcowego projektu lub w trakcie kontroli. Ewentualne konsekwencje finansowe (koszty niekwalifikowalne) ponosi Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu.

Pismo Dyrektora NCN w sprawie ujednolicenie zasad realizacji projektów

 

§ 5
RAPORTOWANIE

Raportowanie odbywa się zgodnie z zapisami Umowy o finansowanie projektu ew. Aneksu: 

 • raporty roczne (do dnia 31 marca każdego roku),
 • cząstkowe (do 30 dni po upływie 30 miesięcy realizacji projektu),
 • końcowe (do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie lub w aneksie do umowy).

 

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/raportowanie-projektow-z-ncn

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-08-30-wskazowki-dot-raportowania-publikacji

Instrukcja wypełniania raportu końcowego dla pojedynczego działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA:

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/raportowanie-projektow-z-ncn/raporty-miniatur

 


POLECAMY:

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-wnioskodawcow

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/realizacja-projektow

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/zmiany-w-projektach

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/stanowisko-ncn-zakup-aparatury.pdf       

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-05-24-informacja-stypendia-w-projektach-ncn?language=pl


Zasady realizacji oraz obsługi administracyjnej projektów i badań zamawianych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

Powierzenie obowiązków kierownika projektu


Do pobrania:

 


STYPENDIA NAUKOWE W PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NCN

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/koszty-w-projektach/stypendia-naukowe

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-03-25-stanowisko-ncn-studenci-doktoranci-w-projektach


PLAB ZARZĄDZANIA DANYMI BADAWCZYMI

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/otwarta-nauka


PROJEKTY NCN W UNIWERSYTECIE ROLNICZYM

https://bnwz.urk.edu.pl/index/site/3984

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK