Dane jednostki

Dane jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN

 01 

  Nazwa Jednostki

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 02 

  Adres siedziby
  (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
woj. małopolskie

 03 

  Numer telefonu

12 662 42 51

 04 

  Numer faks

12 633 62 45

 05 

  Adres e-mail

rector@ur.krakow.pl

 06 

  Adres strony www

www.ur.krakow.pl

 07 

  Adres skrzynki podawczej:

/URKRAKOW/bniwz

 08 

  Dane kierownika jednostki
 (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko)

Prof. dr hab. inż. Florian Gambuś
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

 09 

  Numer NIP

675-000-21-18

 10 

  Numer REGON

000001815

 11 

  Identyfikator gminy1

126105 9

12

Tryb doręczania do adresatów posiadających uprawnienia podmiotu publicznego

UPP

 13 

  Status organizacyjny

 Uczelnia wyższa

 X 

 Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni

 

 Jednostka organizacyjna uczelni niebędąca podstawową jednostką organizacyjną

 

 Jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk

 

 Instytut badawczy, za wyjątkiem instytutów włączonych do uczelni

 

 Międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 Polska Akademia Umiejętności

 

 Fundacja

 

 Stowarzyszenie

 

 Inne uprawnione do wnioskowania na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.)

 

 Przedsiębiorstwo

 

 14 

  Podmiot sprawujący nadzór2: Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

 Uczelnia nadzorowana przez MNiSW

 X 

 Uczelnia wojskowa

 

 Uczelnia służb państwowych

 

 Uczelnia artystyczna

 

 Uczelnia medyczna

 

 Szkoła wyższa lub wyższe seminarium duchowne prowadzone przez kościół lub związek wyznaniowy

 

 Nie dotyczy

 

 15 

  Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności2: Podział ze względu na uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności, zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Status organizacyjny

 AUU - uniwersytet

 

 AUT – uniwersytet techniczny

 

 AUPR – uniwersytet o profilu rolniczym

 X 

 AUPE – uniwersytet o profilu ekonomicznym

 

 AUPP – uniwersytet o profilu pedagogicznym

 

 AUPI – uniwersytet o innym profilu

 

 AP - politechnika

 

 AA - akademia

 

 AS – szkoła wyższa posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w jednej dyscyplinie

 

 ZZ – uczelnia zawodowa

 

 Nie dotyczy

 

 16 

  Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki?

 Tak

 X 

 Nie

 

 17 

  Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych?

 Tak

 X 

 Nie

 

 18 

  Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (np. świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)3?

 Tak

 X 

 Nie

 

 19 

  Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie? (Dowodami na to, że koszty zostały przypisane właściwie, mogą być sprawozdania finansowe uczelni i organizacji badawczych.)3

 Tak

 X 

 Nie

 

 Nie dotyczy

 

 20 

  Forma prawna

 Przedsiębiorstwo państwowe

 

 Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

 

 Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.)

 

 Spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

 

 Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

 

 Inna forma prawna

 X 

 21 

  Wielkość przedsiębiorstwa

 Mikro

 

 Małe

 

 Średnie

 

 Duże (inne)

 

 Nie dotyczy

 X 


1 Zgodnie z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju dostępnym pod adresem: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf

2 Dotyczy podmiotów o statusie organizacyjnym uczelni wyższej, podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną. W przypadku pozostałych podmiotów z listy rozwijalnej należy wybrać opcję „nie dotyczy”

3 W celu udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w sekcji Pomoc Publiczna na stronie http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/pomoc-publiczna

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK